یکشنبه 08 بهمن 1396
08:00 تا 08:20
پذیرش میهمانان
پذیرش
محل برگزاری
دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبایی
یکشنبه 08 بهمن 1396
08:20 تا 09:00
افتتاحیه
معرفی و افتتاحیه
یکشنبه 08 بهمن 1396
09:00 تا 11:00
سخنرانی
Stefano De Marchi
Scattered Data Interpolation Problem
یکشنبه 08 بهمن 1396
11:00 تا 11:15
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
یکشنبه 08 بهمن 1396
11:15 تا 13:15
سخنرانی
Stefano De Marchi
Positive Definite Functions
یکشنبه 08 بهمن 1396
13:15 تا 14:15
استراحت و پذیرایی
نهار
یکشنبه 08 بهمن 1396
14:15 تا 16:15
سخنرانی
Emma Perracchione
Error Estimates
دوشنبه 09 بهمن 1396
08:00 تا 08:15
پذیرش میهمانان
پذیرش
دوشنبه 09 بهمن 1396
08:15 تا 10:15
سخنرانی
Stefano De Marchi
Conditionally Positive Definite Functions and Compactly Supported Functions
دوشنبه 09 بهمن 1396
10:15 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
دوشنبه 09 بهمن 1396
10:30 تا 12:30
سخنرانی
Emma Perracchione
Partition of Unity Method and Efficiency
دوشنبه 09 بهمن 1396
12:30 تا 13:30
استراحت و پذیرایی
نهار
دوشنبه 09 بهمن 1396
13:30 تا 15:30
سخنرانی
Emma Perracchione
Algorithms and Elliptic PDEs
دوشنبه 09 بهمن 1396
15:30 تا 15:45
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
دوشنبه 09 بهمن 1396
15:45 تا 17:45
سخنرانی
Abdolsade Neisy
Mathematical Methods for Financial Derivatives
سه شنبه 10 بهمن 1396
08:00 تا 08:15
پذیرش میهمانان
پذیرش
سه شنبه 10 بهمن 1396
08:15 تا 10:15
سخنرانی
Stefano De Marchi
RBF Methods for Financial Problems
سه شنبه 10 بهمن 1396
10:15 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
سه شنبه 10 بهمن 1396
10:30 تا 12:30
سخنرانی
Emma Perracchione
Software for RBF Approximation
سه شنبه 10 بهمن 1396
12:30 تا 13:30
استراحت و پذیرایی
نهار
سه شنبه 10 بهمن 1396
13:30 تا 15:30
سخنرانی
Abdolsade Neisy
RBF Method for Option Pricing under Jump Diffusion Model