برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Scattered Data Interpolation Problem
1396-11-08 08:15-10:15
20
0 ریال
19 Stefano De Marchi
2 Positive Definite Functions
1396-11-08 10:30-12:30
20
0 ریال
17 Stefano De Marchi
3 Error Estimates
1396-11-08 13:30-15:30
20
0 ریال
12 Emma Perracchione
4 Conditionally Positive Definite Functions and Compactly Supported Functions
1396-11-09 08:15-10:15
20
0 ریال
9 Stefano De Marchi
5 Partition of Unity Method and Efficiency
1396-11-09 10:30-12:30
20
0 ریال
10 Emma Perracchione
6 Algorithms and Elliptic PDEs
1396-11-09 13:30-15:30
20
0 ریال
7 Emma Perracchione
7 Mathematical Methods for Financial Derivatives
1396-11-09 15:45-17:45
20
0 ریال
11 Abdolsadeh Neisy
8 RBF Methods for Financial Problems
1396-11-10 08:15-10:15
20
0 ریال
14 Stefano De Marchi
9 Software for RBF Approximation
1396-11-10 10:30-12:30
20
0 ریال
13 Emma Perracchione
10 RBF Method for Option Pricing under Jump Diffusion Model
1396-11-10 13:30-15:30
20
0 ریال
10 Abdolsadeh Neisy